* Các lớp buổi tối đã được ưu đãi giảm 500.000 VNĐ Học Phí.

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Anh Tháng 9 - 2017

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Anh Cơ Bản: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNEN-1702AMTiếng Anh Cơ Bản8:30 AM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNEN-1702ANTiếng Anh Cơ Bản3:00 PM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNEN-1702AETiếng Anh Cơ Bản6:00 PM3.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNEN-1702BMTiếng Anh Cơ Bản8:30 AM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNEN-1702BNTiếng Anh Cơ Bản3:00 PM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNEN-1702BETiếng Anh Cơ Bản6:00 PM3.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNEN-1702CMTiếng Anh Cơ Bản8:30 AM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNEN-1702CNTiếng Anh Cơ Bản3:00 PM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNEN-1702CETiếng Anh Cơ Bản6:00 PM3.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNEN-1702DMTiếng Anh Cơ Bản8:30 AM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNEN-1702DNTiếng Anh Cơ Bản3:00 PM2.700.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNEN-1702DETiếng Anh Cơ Bản6:00 PM3.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

 

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tháng 10 - 2017

 

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

 

Đang Cập Nhập Thông Tin...

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Đức Tháng 9 - 2017

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Đức A1 - 28 buổi: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNGE1-1702AMTiếng Đức A18:30 AM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNGE1-1702ANTiếng Đức A13:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNGE1-1702AETiếng Đức A16:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNGE1-1702BMTiếng Đức A18:30 AM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNGE1-1702BNTiếng Đức A13:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNGE1-1702BETiếng Đức A16:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNGE1-1702CMTiếng Đức A18:30 AM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNGE1-1702CNTiếng Đức A13:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNGE1-1702CETiếng Đức A16:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNGE1-1702DMTiếng Đức A18:30 AM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNGE1-1702DNTiếng Đức A13:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNGE1-1702DETiếng Đức A16:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Đức A2 - 40 buổi: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNGE2-1702AMTiếng Đức A28:30 AM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNGE2-1702ANTiếng Đức A23:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNGE2-1702AETiếng Đức A26:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNGE2-1702BMTiếng Đức A28:30 AM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNGE2-1702BNTiếng Đức A23:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNGE2-1702BETiếng Đức A26:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNGE2-1702CMTiếng Đức A28:30 AM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNGE2-1702CNTiếng Đức A23:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNGE2-1702CETiếng Đức A26:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNGE2-1702DMTiếng Đức A28:30 AM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNGE2-1702DNTiếng Đức A23:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNGE2-1702DETiếng Đức A26:00 PM6.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Đức B1 - 30 buổi: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNGE3-1702AMTiếng Đức B18:30 AM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNGE3-1702ANTiếng Đức B13:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNGE3-1702AETiếng Đức B16:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNGE3-1702BMTiếng Đức B18:30 AM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNGE3-1702BNTiếng Đức B13:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNGE3-1702BETiếng Đức B16:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNGE3-1702CMTiếng Đức B18:30 AM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNGE3-1702CNTiếng Đức B13:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNGE3-1702CETiếng Đức B16:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNGE3-1702DMTiếng Đức B18:30 AM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNGE3-1702DNTiếng Đức B13:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNGE3-1702DETiếng Đức B16:00 PM7.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tháng 10 - 2017

 

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

 

Đang Cập Nhập Thông Tin...

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Hàn Tháng 9 - 2017

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 1, 2: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNKR-1702AMTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 28:30 AM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNKR-1702ANTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 23:00 PM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNKR-1702AETiếng Hàn Sơ Cấp 1, 26:00 PM3.150.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNKR-1702BMTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 28:30 AM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNKR-1702BNTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 23:00 PM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNKR-1702BETiếng Hàn Sơ Cấp 1, 26:00 PM3.150.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNKR-1702CMTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 28:30 AM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNKR-1702CNTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 23:00 PM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNKR-1702CETiếng Hàn Sơ Cấp 1, 26:00 PM3.150.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNKR-1702DMTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 28:30 AM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNKR-1702DNTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 23:00 PM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNKR-1702DETiếng Hàn Sơ Cấp 1, 26:00 PM3.150.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

13DNKR-161229MTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 28:30 AM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

14DNKR-161229NTiếng Hàn Sơ Cấp 1, 23:00 PM2.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

15DNKR-161229ETiếng Hàn Sơ Cấp 1, 26:00 PM3.150.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Hàn Giao Tiếp: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNCKR-1702AMTiếng Hàn Giao Tiếp8:30 AM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNCKR-1702ANTiếng Hàn Giao Tiếp3:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNCKR-1702AETiếng Hàn Giao Tiếp6:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNCKR-1702BMTiếng Hàn Giao Tiếp8:30 AM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNCKR-1702BNTiếng Hàn Giao Tiếp3:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNCKR-1702BETiếng Hàn Giao Tiếp6:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNCKR-1702CMTiếng Hàn Giao Tiếp8:30 AM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNCKR-1702CNTiếng Hàn Giao Tiếp3:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNCKR-1702CETiếng Hàn Giao Tiếp6:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNCKR-1702DMTiếng Hàn Giao Tiếp8:30 AM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNCKR-1702DNTiếng Hàn Giao Tiếp3:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNCKR-1702DETiếng Hàn Giao Tiếp6:00 PM2.350.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

 

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tháng 10 - 2017

 

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

 

Đang Cập Nhập Thông Tin...

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Pháp Tháng 9 - 2017

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Pháp Cơ Bản: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNFR-1702AMTiếng Pháp Cơ Bản8:30 AM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNFR-1702ANTiếng Pháp Cơ Bản3:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNFR-1702AETiếng Pháp Cơ Bản6:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNFR-1702BMTiếng Pháp Cơ Bản8:30 AM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNFR-1702BNTiếng Pháp Cơ Bản3:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNFR-1702BETiếng Pháp Cơ Bản6:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNFR-1702CMTiếng Pháp Cơ Bản8:30 AM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNFR-1702CNTiếng Pháp Cơ Bản3:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNFR-1702CETiếng Pháp Cơ Bản6:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNFR-1702DMTiếng Pháp Cơ Bản8:30 AM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNFR-1702DNTiếng Pháp Cơ Bản3:00 PM5.000.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNFR-1702DETiếng Pháp Cơ Bản6:00 PM4.500.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

 

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tháng 10 - 2017

 

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

 

Đang Cập Nhập Thông Tin...

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Tây Ban Nha Tháng 9 - 2017

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Tây Ban Nha Cơ Bản: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNSP-1702AMTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản8:30 AM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNSP-1702ANTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản3:00 PM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNSP-1702AETiếng Tây Ban Nha Cơ Bản6:00 PM4.570.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNSP-1702BMTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản8:30 AM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNSP-1702BNTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản3:00 PM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNSP-1702BETiếng Tây Ban Nha Cơ Bản6:00 PM4.570.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNSP-1702CMTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản8:30 AM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNSP-1702CNTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản3:00 PM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNSP-1702CETiếng Tây Ban Nha Cơ Bản6:00 PM4.570.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNSP-1702DMTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản8:30 AM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNSP-1702DNTiếng Tây Ban Nha Cơ Bản3:00 PM4.360.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNSP-1702DETiếng Tây Ban Nha Cơ Bản6:00 PM4.570.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

 

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tháng 10 - 2017

 

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

 

Đang Cập Nhập Thông Tin...

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tiếng Trung Tháng 9 - 2017

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

Lớp Tiếng Trung Sơ Cấp: Khai giảng Thứ Năm hàng tuần

1DNCN-1701AMTiếng Trung Sơ Cấp8:30 AM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

2DNCN-1701ANTiếng Trung Sơ Cấp3:00 PM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

3DNCN-1701AETiếng Trung Sơ Cấp6:00 PM1.400.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

4DNCN-1701BMTiếng Trung Sơ Cấp8:30 AM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

5DNCN-1701BNTiếng Trung Sơ Cấp3:00 PM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

6DNCN-1701BETiếng Trung Sơ Cấp6:00 PM1.400.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

7DNCN-1701CMTiếng Trung Sơ Cấp8:30 AM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

8DNCN-1701CNTiếng Trung Sơ Cấp3:00 PM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

9DNCN-1701CETiếng Trung Sơ Cấp6:00 PM1.400.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

10DNCN-1701DMTiếng Trung Sơ Cấp8:30 AM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

11DNCN-1701DNTiếng Trung Sơ Cấp3:00 PM1.390.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

12DNCN-1701DETiếng Trung Sơ Cấp6:00 PM1.400.000 VNĐ

Tặng Kèm Áo Phông.

 

 

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tháng 10 - 2017

 

STTMÃ LỚP HỌCTÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCHỌC PHÍƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI

 

Đang Cập Nhập Thông Tin...

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn đã đăng ký thành công!

advertisement advertisement